Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Acteursbelangen (hierna: ‘ACT’) verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten – inclusief via de website – van ACT. ACT hecht veel waarde aan uw privacy, gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens en houdt zich aan de aan de eisen uit de privacywetgeving, waaronder de AVG.

Persoonsgegevens

ACT verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens, namelijk:

  • NAW-gegevens;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Kledingmaat;
  • Bankrekeningnummer.

Rechtsgrond

ACT verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website en mailings. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van ACT. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt ACT uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens en u wilt uw toestemming intrekken, kunt u dit eenvoudig doen door contact op te nemen met de ACT via actkantoor@acteursbelangen.nl.

Verstrekking aan derden

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. ACT kan enkel en alleen uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven in het kader van inschrijving voor de verschillende evenementen of als dat wettelijk verplicht is. ACT verstrekt geen persoonsgegevens aan landen buiten de EER.

Vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens

ACT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ondanks de vergaande inspanningen van ACT kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ACT via actkantoor@acteursbelangen.nl.

In opdracht van ACT kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. ACT maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’. Hierin staat onder andere nadrukkelijk dat deze verwerker de gegevens niet gebruikt voor eigen doeleinden.

Bewaartermijnen

ACT bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ACT de gegevens bewaart zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Voor deze websites verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van TwitterLinkedIn en/of Facebook.

Inzage, wijzigen, wissing van gegevens of beperking van de verwerking

Voor een verzoek tot inzage, wijziging of wissing van de gegevens, om bezwaar te maken tegen (verdere) verwerking, voor het intrekken van toestemming of voor een verzoek inzake gegevensoverdraagbaarheid kunt u contact opnemen met de ACT via actkantoor@acteursbelangen.nl. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren.

U kunt uw verzoek tevens sturen naar:

ACT
WG-plein 372
1054 SG Amsterdam

Wijzigingen in deze privacyverklaring

ACT kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop ACT uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ACT, kunt u contact opnemen met ACT via actkantoor@acteursbelangen.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt het ACT team u graag verder als u opmerkingen en/of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ACT. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.