Nieuws

3 maart 2022

Principe akkoord Cao Toneel en Dans

Algemeen

Op de valreep van 2021 is het Kunstenbond en NAPK gelukt om tot een principe akkoord te komen voor een nieuwe Cao Toneel en Dans.

De belangrijkste highlights zetten we even op een rijtje. De hele Cao is hier te vinden.

Loonindexatie: 
Per 1 januari 2022 2.5% en per 1 januari 2023 2.5%
Minimumtarief zzp’ers: 
Minimumtarief voor zzp’ers gaat naar 150%

Medewerking aan publiciteit en beeld- en geluidsdragers: 
Dit artikel, het huidige artikel 35 wordt herzien omdat het niet meer voldoet aan de ontwikkelingen op dit gebied. De Coronacrisis heeft er mede toe bijgedragen dat werkgevers op zoek zijn gegaan naar andere vormen van exploitatie van hun producten. Omdat er vaak minder mensen in de zaal mochten is men intensiever gaan experimenteren met het maken van opnamen en streaming.

Nieuwe vormen van verspreiding zijn toegevoegd, uitzonderingen waarvoor geen vergoeding geldt zijn aangescherpt, informatierecht vooraf over het hoe, wat en waarom van beeld en/of geluidsregistraties is uitgebreid, ook het recht op informatie over exploitatie en inkomsten zijn beter geregeld. Ook over de wijze waarop wordt omgegaan met naaktscènes zijn strakke afspraken gemaakt evenals de naamsvermelding van de rechthebbenden.

En last but not least er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de hoogte en wijze van de vergoedingen op grond van de Wet Naburige rechten.

Omgangsvormen: 
Helaas hebben we de afgelopen jaren een aantal incidenten in de sector meegemaakt waarbij ongewenste omgangsvormen waaronder seksuele intimidatie, agressie, pesten en discriminatie aan de orde waren. Sociale partners nemen hier krachtig stelling tegen door hier een helder artikel over op te nemen in de cao. Werkgevers committeren zich aan dit artikel door het NAPK beleidkader (waaraan ook de Kunstenbond heeft bijgedragen) op te nemen in het organisatiebeleid. Uiteraard blijft het meldpunt Mores voor alle werkenden beschikbaar (https://mores.online/).

Dagcontracten: 
Er zijn afspraken gemaakt over (zeer) korte contracten, de zogenaamde dagcontracten. Juist omdat het aantal dagcontracten meer dan in het verleden werden gebruikt vonden we het noodzakelijk om eens goed te kijken naar de hoogte van de vergoedingen. Immers bij een dagcontract maakt de werknemer nagenoeg geen gebruik van de arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in de cao. Bij een dagcontract komen ook meer risico’s bij de werknemer te liggen. Niet alleen omdat ze lastig planbaar zijn tussen andere werkzaamheden of dat ze matig vergoed worden voor het werk/inspanning/beschikbaarheid dat er tegenover staat. Met de nieuwe regeling, die in 2022 nog een advies regeling is en in 2023 een cao regeling is, krijgen de werknemers beter betaald voor een dagcontract of meerdere dagcontracten binnen een week/weken/maand.

Met dank aan Pepijn ten Kate (Kunstenbond)

Laatste nieuws