Platform Makers

Platform Makers: voor een sterker auteursrecht en een betere positie voor de maker

Het auteursrecht

Het auteursrecht is de laatste tijd enorm in beweging en individuele auteurs en uitvoerend kunstenaars (makers) staan daarmee voor grote uitdagingen.

Het auteursrecht en het imago daarvan is veranderd nu gebruik en kopiëren van beschermde werken door de moderne technologieën zoals internet ook voor het grote publiek makkelijker is geworden.

Tegelijkertijd komt de onderhandelingspositie van makers ten opzichte van exploitanten zoals uitgevers en producenten steeds meer onder druk te staan, door mediaconcentratie en toenemend gebruik van standaard-contracten. Van de makers wordt vaak verwacht dat zij meewerken aan een volledige overdracht van al hun rechten (buy-out); met name aan online (her)exploitatie verdienen zij vaak niet of nauwelijks mee. Door de ongelijke verhouding tussen makers en exploitanten hebben makers minder invloed op de exploitatie van hun werk en minder inkomsten, wat weer negatieve gevolgen heeft voor de culturele diversiteit en innovatie.
De Nederlandse Mededingingswet, de ACM, verbiedt belangen- en beroepsorganisaties, buiten de onlangs in de wet opgenomen uitzondering in het auteurscontractenrecht, namens de individuele makers collectieve (tarief)onderhandelingen te voeren.

Platform Makers

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben de auteurs en uitvoerend kunstenaars zich verenigd in het Platform Makers. Door hun krachten in het Platform te bundelen willen de Nederlandse beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en uitvoerend kunstenaars één aanspreekpunt creëren en zo samen op trekken om de positie van de auteurs en uitvoerend kunstenaars te verstevigen.
Makers maken hun werk uiteindelijk om gezien, gelezen of gehoord te worden en niet om het gebruik van hun werk te verbieden. Voor dat ‘gebruik’ verwachten ze wel een redelijke vergoeding, en juist die staat nu zwaar onder druk. Wetgeving moet de makers bescherming bieden tegen onredelijke contracten en de mogelijkheid bieden voor collectieve onderhandeling en –standaardcontracten. Dit zal meer evenwichtige contracten tot gevolg hebben, die uiteindelijk leiden tot meer diversiteit en kennisdeling.

 

Platform Makers

Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam
Nederland