Nieuws

4 januari 2021

Creatieve Coalitie – hoe het allemaal begon…

ACT Nieuws

Dit jaar hebben we veel gewerkt samen met de Creatieve Coalitie. En dit bleek enorm zinvol en nodig voor al het lobbywerk richting de politiek en om ons als acteurs, maar zeker het hele culturele werkveld, onder de aandacht te brengen en te houden.

Even een tijdspad van de highlights!

 • In 2015 namen de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC) het initiatief om te kijken hoe het ervoor stond in de culturele en creatieve sector. In januari 2016 rapporteerden de raden over een zorgelijke positie voor mensen die in de sector werken.
 • Er bleek een gebrek aan samenwerking tussen veel werkenden in de sector. Hierdoor konden de belangen van de werkenden niet goed behartigd worden. Onder leiding van voornamelijk De Kunstenbond is er toen de Creatieve Coalitie opgericht.
 • Voorjaar 2018 is de Creatieve Coalitie daadwerkelijk gestart. Ze heeft een document opgesteld waarin zij haar bestuursvorm voorlopig heeft bepaald, totdat er meer duidelijkheid zou komen over de verdere voortgang en borging. Voorlopig zou een Stuurgroep en een Algemene Leden Vergadering volstaan.
 • De Creatieve Coalitie had behoefte aan een onafhankelijke voorzitter. Zomer 2019 is de huidige voorzitter Ruud Nederveen gestart.
 • Vanaf dat moment kwam de Creatieve Coalitie 4x per jaar bij elkaar om standpunten te bepalen over diverse strategische onderwerpen waar de werkenden in de sector mee geconfronteerd werden. Er waren 22 aangeslotenen die elk 1 afgevaardigde naar de ALV afzond. ACT was een van de aangeslotenen.

Toen kwam Corona

 • Op 13 maart 2020 werden we opgeschrikt door een lockdown. Een enorme domper voor onze samenleving en met heel veel effecten voor de werkenden in de culturele en creatieve sector.
 • De Kunstenbond heeft diezelfde avond een enquete uitgezet met de vraag wat de ingeschatte schade zou kunnen zijn voor onze werkenden in de sector. Al snel bleek de toename aan meldingen zeer omvangrijk te zijn. En werd duidelijk dat
 • gezamenlijk de handen inéén geslagen moest worden.De Kunstenbond benaderde de voorzitter van de Creatieve Coalitie met het verzoek hier gezamenlijk in op te treden.

Aldus geschiedde.

We kwamen nu niet 4x per jaar samen maar meer dan 4x per maand.

Vanaf dat moment zijn er diverse zaken gebeurd

 • De CC is verdubbeld in aantal leden. Inmiddels zijn dat er 44!
 • De oude stuurgroep gaf aan dat er opnieuw gekeken moest worden naar de bestuursvorm en dat er verkiezingen gehouden moesten worden zodat nieuwe leden een kans kregen. En dat is ook gebeurd. Inmiddels zit ACT (Malou) ook in deze stuurgroep.
 • De organisatie in opbouw en functionerend in een coronacrisis met heel veel leed in de sector, was en is zich bewust van het feit dat er nog veel punten zijn om aan te werken. Dat moet verder worden uitgewerkt door de werkgroep “Toekomst”.
 • Er is een Actie- en Communicatiegroep binnen de CC opgericht waar gewerkt wordt aan acties om de strijd te blijven voeren. Om onze Stem te laten horen. Hierin zitten ook onze bestuursleden Rein en Reinout van ACT.

Wat hebben we bereikt…

 • De sector staat als nooit tevoren zo goed op de kaart.
 • De CC is vertegenwoordigd in de Taskforce en Platform ACCT en kan namens 44 aangeslotenen en ruim 50.000 werkenden spreken.
 • De TOZO is mede door onze inzet tot stand gekomen: ZZP’ers moeten ook gesteund worden in de Coronacrisis.
 • De TOFA is mede door onze inzet tot stand gekomen (‘tussen wal en schip’). In 2021 is er de TONK (Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten).
 • De TOGS en TVL staan ook open voor ZZP’ers (al zijn de voorwaarden te streng, daar blijven we voor strijden).
 • Aanvullende SBI codes in de TOGS en TVL.
 • Hardheidsclausule: groot succes.
 • Lobby voor cijfermatige onderbouwing bij SER, CBS.

Voortgang van de Creatieve Coalitie

 • De stem van de werkenden in de sector kan alleen goed vertegenwoordigd worden als deze stem een gezamenlijke stem is.
 • Dat betekent een duurzame vorm geven aan de Creatieve Coalitie.
 • Er zijn individuele gesprekken gevoerd met inmiddels nagenoeg alle aangeslotenen van de Creatieve Coalitie. Het doel was te luisteren: Hoe vind je dat het gaat, wat zijn de verbeterpunten, wat haal je uit de CC voor je achterban. Wij hebben aangegeven het deelnemen aan de CC van belang te vinden.
 • Er zijn in de zomer gesprekken gestart met OCW over een financiële bijdrage voor een overgangsfase, om de CC te laten deelnemen aan de sociale dialoog en een positie aan de verschillende tafels te hebben: Platform-ACCT, Taskforce, SER, etc.
 • Inmiddels hebben de meeste leden zelf ook een financiële bijdrage geleverd om de Creatieve Coalitie te laten voortbestaan. Zo ook ACT.
 • Wij als bestuur van ACT vinden het van groot belang dat de acteurs van Nederland een grote stem hebben in de sociale dialoog en aan de verschillende tafels te zitten.

We gaan moedig voort

Als er vragen zijn dan horen wij het graag!

actkantoor@acteursbelangen.nl

Laatste nieuws