Nieuws

27 juni 2018

ACT Monitor 2017 – Onderzoek werk en inkomen acteurs

ACT Nieuws

ACT Monitor 2017 – Onderzoek werk en inkomen acteurs

Hieronder volgen de hoogtepunten van de ACT Monitor 2017 op een rij. Het volledige document is aan de nieuwsbrief van 14 juni jl. toegevoegd. Je kan de ACT Monitor 2017 ook opvragen via actkantoor@acteursbelangen.

Hoofdpunten op een rij:

1) De ACT Monitor 2017 geeft een beeld van het werk en de inkomsten van de leden van ACT, be- langenvereniging van acteurs in Nederland, en/of van acteurs die aangesloten zijn bij NORMA. De online-vragenlijst is onderdeel van een breder onderzoek voor de PAM, Portal Audiovisuele Makers en is ingevuld door 205 acteurs die acteren ook als hun hoofdberoep zien.

2) Bijna zes op tien acteurs is man. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar. Bijna 90% heeft een beroeps- opleiding tot acteur gedaan. Acteurs wonen vooral in de vier grootste steden. Vier op de tien heeft een huishouden met partner en kinderen, drie op de tien is alleenstaand.

3) Rond 85% van de acteurs is ingeschreven bij rechtenorganisatie NORMA, 80% is lid van ACT. Jonge acteurs zijn minder vaak aangesloten/lid. Het aandeel NORMA-aangeslotenen onder jon- geren is gegroeid.

4) De acteurs hebben gemiddeld 21 jaar werkervaring. Ruim de helft heeft ervaring als hoofdrol-speler. Een op de tien schrijft scenario’s naast het acteerwerk en ook een op de tien acteurs re-gisseert ook.

5) De totale werkweek is 42 uur waarvan 28 uur betaald. Dat is een onbetaald uur op elke twee be- taalde uren. Aan acteerwerk wordt 27 uur besteed, waarvan zeven uur onbetaald.

6) Net als in voorgaande jaren zijn er vier acteurprofielen onderscheiden:

– Theateracteur: 46% (was 49% in 2015)o Televisieacteur: 13% (was 10%)
– Rollenspelacteur: 11% (6%)

– Combinatieacteur: 30% (35%)

7) Theateracteurs maken meer uren en krijgen ook meer uren betaald dan rollenspel- en combina-

tieacteurs. In 2017 werken acteurs meer in theater- en tvproducties, ook vooral meer in stem- menwerk (animatie, hoorspel, reclames niet in beeld, documentaires) en iets minder in bios- coopfilms en reclames (in beeld) dan in voorgaande jaren.

8) Bijna alle acteurs onderhandelen (of laten hun agent onderhandelen) over het salaris of honora- rium. Vier op de tien is redelijk tevreden over het onderhandelingsresultaat. Het onderhandelen over rechtenvergoedingen is toegenomen van 51% in 2015 naar 55% in 2017. Slechts twee op de tien is tevreden over het onderhandelingsresultaat op dit onderwerp.

9) Ver onder modaal, tot 20.000 euro bruto per jaar, verdient drie op de tien acteurs, bijna vijf op tien verdient tussen de 20.000 en 50.000 euro en een kleine 25% verdient meer. Dat is niet ge- wijzigd ten opzichte van twee jaar geleden. Het aandeel inkomsten uit acteren is licht afgeno- men naar 55% (was 59% in de vorige monitor). Het aandeel inkomsten uit rechtenvergoedingen ligt rond de 5% en dat is gelijk gebleven.

10) Een kwart van de acteurs zegt (redelijk tot goed) rond te kunnen komen van het inkomen uit ac- teerwerk en uit ander werk op het vakgebied. Ruim een derde kan amper tot niet rondkomen.

11) Bijna vier op de tien acteurs is aangewezen op het inkomen van een partner zowel in 2017 als in 2015. In 2017 is van hen drie op de tien ook sterk aangewezen op dat inkomen.

12) Rekening houdend met tal van andere kenmerken verdienen vrouwen per uur significant minder dan mannen met acteerwerk: bijna 9 euro per uur minder. Theateracteurs verdienen 11 euro per uur minder, acteurs die in bioscoopfilms spelen juist 9 euro per uur meer. Elk jaar acteerer- varing levert een stijging van het uurloon van 0,33 eurocent op.

13) Acteurs kijken positief vooruit (voorspellen vaak een stijging in inkomsten voor de komende twee jaren), maar blikken minder optimistisch terug op de ontwikkelingen in honoraria en rech- tenvergoedingen de afgelopen twee jaar. Groter groepen zien een daling als ze op deze ontwik- kelingen terugkijken.

14) De onderhandelingspositie is niet verbeterd volgens 80% van de acteurs. Slechts 13% zegt dat dit verbeterd is als het gaat om onderhandelingen over rechtenvergoedingen.

15) Nog steeds is de meerderheid van de acteurs, 60%, niet verzekerd tegen ziekte of arbeidsonge- schiktheid. Ook legt 55% niets opzij voor de oude dag (was 48% in 2015).

16)  Een extra thema in 2017 was het doen van onbetaald werk. Dat doen vier op de tien acteurs te- gen de eigen zin. Bijna zeven op de tien gaat het gesprek aan met opdrachtgevers over betaling, maar de helft van alle acteurs zegt te vrezen de opdracht niet te krijgen c.q. werk te verliezen als het gesprek aangaan over betaling van de extra inzet.

Laatste nieuws